woensdag 15 januari 2014

Gedragscode Medische Hulpmiddelen van kracht

Sinds 1 januari 2014 moeten artsen, zorginstellingen en de hulpmiddelenindustrie zich houden aan de  Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH). Wat betekent dit in de praktijk voor artsen en andere partijen? Hieronder antwoord op een aantal vragen.

Wat is het doel van de gedragscode
Het doel van de gedragscode is dat artsen en zorginstellingen beslissingen over medische hulpmiddelen nemen op zorginhoudelijke en integere gronden. Zodat patiënten erop kunnen vertrouwen dat de arts zich bij de keuze voor een bepaald medisch hulpmiddel, bijvoorbeeld een implantaat, laat leiden door betrouwbare informatie, zonder ongewenste financiële prikkels.

Voor wie geldt de gedragscode?
De gedragscode is ondertekend door de hulpmiddelenindustrie, NVZ, NFU en de KNMG met haar federatiepartners waaronder de Orde van Medisch Specialisten. Dat betekent dat leveranciers van medische hulpmiddelen, artsen en ziekenhuizen zich aan de gedragsregels moeten houden.

Hoe ziet de gedragscode eruit?
De gedragscode bestaat uit gedragsregels voor leveranciers van medische hulpmiddelen en de partijen die beslissingen nemen over de aanschaf of de toepassing van medische hulpmiddelen. De gedragscode heeft betrekking op uitingen over medische hulpmiddelen in de ruimste zin des woords. Daarnaast geeft de gedragscode normen voor verantwoorde interacties tussen leveranciers en zorgprofessionals.

Wat zijn de uitgangspunten van de gedragscode?
Voorkoming van ongewenste beïnvloeding
Interacties tussen artsen en leveranciers mogen geen elementen of prikkels bevatten die er toe kunnen leiden dat beslissingen worden genomen op andere dan zorginhoudelijke, rationele en/of integere gronden.

Gerechtvaardigde grondslag en redelijkheid
Interacties dienen een gerechtvaardigde grondslag te kennen; alle (op geld waardeerbare) voordelen behoren redelijk en evenredig te zijn.

Documentatie
Interacties dienen aantoonbaar en inzichtelijk te zijn door schriftelijke vastlegging.

Verantwoording/transparantie
Interacties dienen transparant te zijn. Voorafgaande moet schriftelijk melding aan of toestemming van het bestuur van de instelling c.q. de werkgever zijn gedaan respectievelijk verkregen.

Wat betekent dit nu in de praktijk?
In de gedragscode zijn regels en voorwaarden opgenomen over het ontvangen van bonussen en kortingen, geschenken, financiële bijdragen aan bijeenkomsten, dienstverlening en sponsoring. Hierover zijn onder meer de volgende bepalingen opgenomen:
  • Het ontvangen van bonussen en kortingen is slechts onder voorwaarden toegestaan.
  • Het incidenteel ontvangen van geschenken is onder voorwaarden toegestaan mits het een geschenk van geringe waarde is (? 50 euro), met een maximum van drie geschenken per arts per leverancier per jaar.
  • Onder voorwaarden is betrokkenheid van leveranciers bij bijeenkomsten voor artsen toegestaan. Financiële bijdragen aan een bijeenkomst zijn gemaximeerd (o.a. 500 euro per arts per bijeenkomst tot een maximum van 1500 euro per jaar, of de arts draagt tenminste 50% zelf bij aan de kosten).
  • Financiële bijdragen aan bijeenkomsten door de leveranciers moeten door de arts gemeld worden aan het bestuur van de instelling dan wel aan zijn werkgever.
  • Onder voorwaarden is het toegestaan  dat de leverancier de arts betaalt voor dienstverlening.
  • Afspraken over dienstverlening en sponsering worden in een overeenkomst opgenomen en de arts draagt ervoor zorg dat hij aantoonbaar voorafgaande toestemming heeft gekregen van het bestuur van de instelling dan wel van zijn werkgever.
Meer gedetailleerde informatie over de gedragsregels en een link naar een flyer over de gedragscode, vindt je op www.gmh.nu.

Bron:  MedicalFacts

1 opmerking: